De GRAUWE KLAUWIER in Wallonië

Zoeken naar deze zeldzame vogel

 

Halfweg de vorige eeuw hadden we in ons land nog een 5000-tal broedparen van de grauwe klauwier. De intensivering van de landbouw en later de ruilverkaveling veroorzaakten een dramatische terugval in de broedpopulaties. In 1998 was de vogelsoort volledig verdwenen in Vlaanderen.
Om een goede kans te maken op het spotten van de grauwe klauwier, trekken we naar Wallonië. De vogel leeft in halfopen landschappen en kleinschalig cultuurland met houtwallen en hagen. Het leefgebied moet rijk zijn aan prooidieren. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit grote insecten. Die vinden ze in korte en halfhoge gras- en kruidenvegetaties met verspreid staande struiken die ze gebruiken als uitkijkpost.
Begin augustus zijn sommige volwassen vogels reeds aan de najaarstrek richting zuidelijk Afrika begonnen. Volwassen dieren die in deze periode nog de nazorg hebben over hun jongen, blijven langer in ons land.
We maken een wandeling waarbij we een aantal geschikte biotopen voor de grauwe klauwier doorkruisen in de hoop deze mooie vogel te kunnen zien.